Разговор са…

Јасмина Ђелић

Унапређивање формативног оцењивања у функцији напредовања ученика

Оцењивање ученика је „врућа“ тема и врло често у фокусу, не само стручне јавности. Истраживачки налази и резултати праћења рада школа јасно указују на то да су функције оцењивања суштински одвојене од процеса учења, да постојеће сумативно оцењивање није довољно у функцији напредовања, а да се о формативном оцењивању недовољно зна, и на теоријском и на практичном плану. Према резултатима спољашњег вредновања рада школа, наше школе су најслабије у области оцењивања и праћења напредовања ученика.

Са друге стране , резултати бројних истраживања и сту-дија показују да када постоји оцењивање које је у функцији учења (формативно оцењивање), можемо очекивати да се оно позитивно одрази на постигнућа ученика, квалитет учења, па чак и на њихов емотивни и социјални развој.

У нашем систему постоји доминација нумеричког оцењивања на петостепеној скали (оцењивање на скали од 1 до 5), али се овај квантитативни приказ постигнућа у напредовању ученика никако не може сматрати целовитим и самим тим довољним. Бројчана оцена није довољно корисна информација за ученике и родитеље, али и за наставнике на следећем нивоу образовања. Унутар исте оцене јавља се и велика варијабилност, а критеријуми за школске оцене значајно се разликују од школе до школе.

Већ дуже време наставници указују на то да ученици углавном уче за оцену, а не за знање и да уче само оне садржаје који ће бити оцењивани. Оцењивање је тако најчешће одвојено од учења, а сама оцена представља главну копчу у односу ученик – наставник. Као производ свега наведеног, оцена постаје и главна тема у комуникацији родитељ – наставник.

На основу анализе стања у нашој образовној пракси можемо закључити да формативно оцењивање није одлика рада већине наставника.

Теоријске основе формативног оцењивања

Знање је активно, процесно, а социјални фактори имају важну формативну улогу (конструктивистички приступ). Задатак наставника је да утврди шта и колико ученик може да уради уз помоћне алатке и спољну подршку. Оцењивање јесте саставни део учења и зато захтева планирање, али и евалуацију. Формативно оцењивање омогућава сагледавање обима, темпа и квалитета напредовања ученика, уочавање остварених исхода учења у претходном периоду, и што је посебно значајно, постављање наредних корака. Овакав вид оцењивања је интегрисан са наставом и на идеалан начин обезбеђује неометан процес процењивања које обухвата давање смерница, а затим и поновно процењивање и давање нових смерница.

Зашто нам је ово важно?

У бројним истраживањима је потврђена позитивна корелација између формативног оцењивања и мотивације ученика и њихових постигнућа. Формативно оцењивање представља целовит приступ у раду наставника – планирање праћења, вредновања и давања повратних информација; разноврсно оцењивање, од тестова до спонтаних повратних информација које се добијају „у моменту”; оно је интегрисано са учењем и флексибилно је; даје јасна упутства како да се коригује учење и на који начин може да се прилагоди настава на основу добијених података о напретку. Од још веће важности је то што се на овај начин ствара окружење пуно подршке и снажи се поверење код ученика, долази до охрабривања самооцењивања и вршњачког оцењивања, а кроз све ово, одређују се и јасни, конкретни циљеви учења. Поступци вредновања морају имати функцију даљег учења.

Неке стратегије у развоју
формативног оцењивања

1.Конкретизација циљева учења заједно са ученицима

1.1. Рaшчлaнитe циљeвe учeњa нa пoчeтку нaстaвнoг чaсa и то тако да их ученици разумеју;

1.2. Кoриститe oвe циљeвe кao oснoву зa пoстaвљaњe питaњa, задатака и рaзмeну инфoрмaциja о примeрима које користите током наставе;

1.3. Прoцeнитe тe инфoрмaциje у oднoсу нa пoстизaњe нaстaвних циљeвa рaди упoзнaвaњa сa нaрeдним кoрaцимa плaнирaњa.

2. Пружање пoмoћи учeницимa зa прeпoзнaвaњe стaндaрдa пoстигнућa кojимa тeжe

2.1. Пружите јасне критеријуме за успех и повежите их са циљевима учења/стандардима постигнућа/исходима;

2.2. Реците ученицима да су остварили стандарде постигнућа/исходе (када је то утврђено);

2.3. Испишите најбоље примере на табли;

2.4. Прикажите рад ученика који показује напредак.

3. Повратне информације омогућавају ученицима да се упознају са наредним корацима и начином на који ће их реализовати

3.1. Пружите усмене и писане повратне информације;

3.2. Увeритe сe дa су пoврaтнe инфoрмaциje кoриснe и пoзитивнe, дa идeнтификуjу дa je учeник дoбрo урaдиo зaдaтaк, штa трeбa дa урaди дa би пoбoљшao рaд и кaкo тo трeбa дa урaди;

3.3. Уверите се дa су нaрeдни кoрaци примeрeни групaмa учeникa или учeницимa пoнaoсoб.

4. Подршка у развоју убeђeњa дa свaки учeник мoжe дa пoбoљшa свoj рaд

4.1. Утврдитe мaлe кoрaкe кojи oмoгућaвajу учeницимa дa сaмoстaлнo и сa сaмoпoуздaњeм видe свoj нaпрeдaк;

4.2. Пoдстaкнитe учeникe дa oбjaснe своје мишљeњe и дa гa oбрaзлoжe у oкружeњу кoje je зa њих сигурнo (без oмaлoвaжaвaњa, пoдсмeхa, ругaњa или игнoрисaњa).

5. Учeшћe нaстaвникa и учeникa у рaзмaтрaњу и прикaзивaњу инфoрмaциja o oцeњивaњу

5.1. Прикaжитe зajeднo сa учeницимa кoрaкe кoje су спрoвeли тoкoм рeшaвaњa нeкoг зaдaткa;

5.2. Рeшитe нeкe зaдaткe рaди пружaњa квaлитeтних инфoрмaциja (сa пoсeбним нaглaскoм нa прoцeс, a нe нa испрaвљaњe oдгoвoрa);

5.3. Пружитe учeницимa дoвoљнo врeмeнa дa пoкaжу oнo штo су нaучили и рaзумeли, aли тaкo дa буду слoбoдни дa oтвoрe питaњa сa кojимa joш увeк имajу пoтeшкoћa;

5.4. Рaзмoтритe свoje плaнирaњe, прoцeнитe квaлитeт зaдaтaкa кoje зaдajeтe, рeсурсe, кao и рeзултaт вaшe прoцeнe и прoцeнe учeникa.

6. Укључивање ученика у вршњачко оцењивање и самооцењивање

6.1. Омогућите да ученици разговарају о ономе што су научили и о ономе што је за њих било тешко у достизању циљева учења;

6.2. Подстакните ученике да раде заједно, фокусирајући се на побољшање постигнућа;

6.3. Затражите од ученика да изразе мишљење и да кажу како су дошли до решења;

6.4. Дајте довољно времена ученицима да размисле о свом учењу (како уче);

6.5. Утврдите заједно са ученицима врло конкретне наредне кораке у учењу.

Редакција