1/2022 Примери из праксе

Александар Ђурић рођен је 7.10.1985. године у Пожаревцу.
Дипломирао је на Факултету педагошких наука (Универзитет у Крагујевцу) са средњом оценом 9.09 током студија.
Као професор разредне наставе, наставу изводи у комбинованом одељењу ОШ Вук Караџић из Пожаревца.
Посебно је заинтересован за дидакичко-методичка истраживања у области наставних система математике (отворена настава, интегративна настава, проблемска настава, егземпларна настава, програмирана настава, и др.).
Знање је тек онда знање кад је стечено напором властите мисли, а не памћењем.
Лав Толстој

ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ПРАКТИЧНО ПРЕДАВАЊЕ У КОМБИНОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ
Разред
I
II
III
IV
Наставни предмет
Математика
Наставна тема
Природни бројеви
Наставна јединица
Сабирање и одузимање
природних бројева до 10
Сабирање и одузимање природних бројева до 100
Сабирање и одузимање природних бројева до 1 000
Сабирање и одузимање бројева из скупа N и No
Тип часа
Вежбање
Циљ часа
Увежбавање сабирања и одузимања природних бројева.
Исходи
Ученик ће бити у стању да:
-користи појмове први и други сабирак, збир, умањеник, умањилац, разлика;
-сабира и одузима бројеве до 10;
– постави и реши текстуални задатак по корацима (читање задатка, уочавање односа, сабирање и одузимање једноцифрених бројева чији збир не прелази 10, записивање израза и израчунавање, записивање одговора на питање);
-примени стечено знање у новим ситуацијама.
Ученик ће бити у стању да:
-користи појмове први и други сабирак, збир, умањеник, умањилац, разлика;
-сабира и одузима бројеве до 100;
– постави и реши текстуални задатак по корацима (читање задатка, уочавање односа, сабирање и одузимање једноцифрених бројева чији збир не прелази 100, записивање израза и израчунавање, записивање одговора на питање);
-примени стечено знање у новим ситуацијама.
Ученик ће
бити у стању
да:
-користи појмове први и други сабирак, збир, умањеник, умањилац, разлика;
-сабира и одузима бројеве до 1000;
– постави и реши текстуални задатак по корацима (читање задатка, уочавање односа, сабирање и одузимање једноцифрених бројева чији збир не прелази 1000, записивање израза и израчунавање, записивање одговора на питање);
-примени стечено знање у новим ситуацијама.
Ученик ће бити у стању да:
-користи појмове први и други сабирак, збир, умањеник, умањилац, разлика;
-сабира и одузима бројеве до 1000;
– постави и реши текстуални задатак по корацима (читање задатка, уочавање односа, сабирање и одузимање једноцифрених бројева чији је збир у скупу из N и No,записивање израза и израчунавање, записивање одговора на питање);
-примени стечено знање у новим ситуацијама.
Међупредметне компетенције
  •  Компетенција за учење
  • Комуникацијска компетенција
  • Компетенција за сарадњу
  • Компетенција за одговорно учешће у демократском друштву
  • Естетичка компетенција
  • Дигитална компетенција
Образовни стандарди
МА.1.1.2. ученик рачуна вредност бројевног израза;
МА. 1.1.4. ученик уме да, на основу текста задатка, правилно постави израз са једном рачунском операцијом;
МА. 3.1.2. ученик зна својства операције сабирања и уме да их примени;
МА. 3.1.4. ученик уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми.
Наставне методе
метода усменог излагања, метода дијалога, метода хеуристичког разговора, илустративно – демонстративна метода, метода писаних радова
Наставна средства
наставни листови, PPT презентација
Облици рада
фронтални, групни, индивидуални
Литература
Вилотијевић, М. (2001): Дидактика 1, Учитељски факултет, Београд
Дејић, М., Егерић, М. (2006): Методика наставе математике, Педагошки факултет, Јагодина
Јовановић –  Лазић, М., Дрндаревић, Д. (2019): Математика 1- радна свеска за први разред основне школе, БИГЗ, Београд
Јоксимовић, С., Влаховић, Б. (2019): Математика 3б – уџбеник за трећи разред основне школе, Едука, Београд.
Поповић, Б., Вуловић, Н., Јовановић, М., Николић, А. (2020): Маша и Раша,  математика – радна свеска за четврти разред основне школе, Кlett, Београд
Тахировић, С., Иванчевић, И. (2020): Математика 2 – радна свеска из математике за други разред основне школе, Логос, Београд
Иновације у настави
  • Примена IКT-a у настави у форми PPT презентације (дидактичка игра се организује кроз мултимедијалне садржаје, тако да ученици понове научене поступке сабирања и одузимања природних бројева, уз висок ниво мотивације).
  • Интегративно учење (интеграција и корелација садржаја наставних предмета –математика, ликовна култура и српски језик).
  •  Примена интерактивне методе којом се ставља акценат на ученичку самосталност и развија се стваралачко мишљење, креативност  и слободно изношење ставова (задаци отвореног типа – на основу датог бројевног израза састављање текстуалног задатка).
Корелација
Ликовна култура – моделовање цифара од колаж папира, добијених као решење задатака током самосталног рада ученика.
Српски језик – осмишљавање кратке приче, тј. текста задатка на основу датог израза у систематизацији.

 

СТРУКТУРА, ТОК И ВРЕМЕНСКА АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА

I

II

III

IV

 

Директан рад (15 минута)
 
На самом почетку часа ученицима појашњавам да су, према томе како седе, подељени у четири групе. Свака група представља један разред и има свој назив: прваци, другаци, трећаци и четвртаци.Сваки члан групе добија и своју ,,свеску“ – материјал на коме ће решавати задатаке током часа (Прилог 1).
Објашњавам им да ћемо на почетку часа играти игру која се зове Откривалица.  Заједно се подсећамо правила игре.
На табли 1 се налазе поља са словима која су прекривена. Свако поље прекривено је једним бројем. Бројеви који се налазе на табли 1, налазе се и на РРТ презентацији.
Објашњавам им да је задатак да чланови сваке групе бирају поље које желе да отворе (свака група је ограничена на одговарајућа поља, зависно од задатака која та поља крију).
На PPT презентацији се приказују питања (Прилог 2) на која ученици одговарају, по разредима. Када ученик из одговарајуће групе одабере поље, сви чланови дате групе решавају задатак који се иза тог поља крије. Решење задатка проверавамо на РРТ презентацији. Одговарањем на питања отварају се поља. Игра траје док ученици не погоде коначно решење – скривене речи.
Поља се отварају почевши од првог разреда, а завршно са четвртим разредом. Морају се отворити сва поља, како би се добило коначно решење. Решење игре јесте – САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ.
Када добијемо решење игре, ученицима најављујем наставну јединицу – Увежбавање сабирања и одузимања природних бројева. Говорим им да је циљ данашњег часа вежбање задатака са овим рачунским операцијама.

 

Самосталан рад (10 минута)
Сваки члан групе (разреда) добија листић са текстуалним задатком (Прилог 3).
Потребно је да задатак, који се односи на сабирање и одузимање природних бројева, реше. Задатак решавају сви ученици сваке групе индивидуално.
Затим, свака група добија самолепљиви папир и маказе.  Користећи овај материјал, ученици унутар групе праве број који је решење њиховог задатка. Тако направљен број ученици лепе на себе (једноцифрени број – један ученик, двоцифрени број – два ученика итд).
Директан рад (5 минута)
 
Свака група (разред) излаже своје решење. Решења излаже најпре први разред, а потом, други, трећи и, на крају, четврти.
Тачно решење записује један ученик на табли 2, а један (два, три, четири – зависно од тога колико цифара има број који су добили као решење) ученик излази са бројем на себи.
Ученике усмеравам да закључе да, тако поређани, представљају скуп цифара. Пошто је у низу цифара прва цифра 1 а последња 0, ученике првог разреда питањима наводим да закључе да је нула најмањи број који су учили и да она мора стајати на првом месту. Након добијеног одговора, ученик са цифром 0 на себи прелази на прво место у низу.
Закључујемо да смо сада добили низ цифара – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9(које користимо за формирање двоцифрених, троцифрених и свих вишецифрених бројева).
Затим, ученици другог разреда имају задатак да наведу које од ових цифара користимо да бисмо написали најмањи двоцифрени број, ученици трећег разреда имају задатак да наведу које од ових цифара користимо да бисмо добили најмањи троцифрени број, а ученици четвртог разреда наводе које цифре користимо да бисмо добили најмањи четвороцифрени број.

 

Самосталан рад (10 минута)
 
У циљу понављања циља часа (систематизације), свака група (разред) добија бројевни израз (Прилог 4). На основу бројевног израза потребно је да ученици саставе текстуални задатак и потом задатак реше. Ове задатке ученици унутар групе решавају индивидуално.

 

Директан рад (5 минута)
 
Свака група (разред) чита своје текстуалне задатке и њихово решење. Решење записују на табли 2. Остали ученици унутар групе проверавају да ли су добили тачна решења.
На крају, чланови сваке групе процењују у којој мери им се свидео час лепљењем стикера на хамер. Стикер добија сваки ученик и њихов задатак је да своје утиске прикажу одговарајућим осећањима (J или L).
Домаћи задатак
 
Домаћи задатак подразумева решавање занимљивих задатака из области Природних бројева. Ученици задатке решавају индивидуално, а анализа решења задатака биће реализована на наредном часу.
Први разред:
У корпи се налазе 4 црвене, 3 жуте и 2 зелене јабуке. Колико најмање јабука треба узети, без гледања, а да извучеш од сваке боје по једну јабуку?
Други разред:
Збир два броја је 29, а разлика 5. Одреди те бројеве.
Трећи разред:
Старој оштећеној књизи недостају прве 142 стране, тако да та књига почиње од 143. стране. Завршава се страном која је такође написана цифрама 1 4 3, али у другом распореду. Колико страна има ова књига?
Четврти разред:
Бака Мара у ташни има 6800 динара. Тај износ новца је у новчаницама од 100, 500 и 1000 динара. Број новчаница од 100 динара и 500 динара је исти. Колико новчаница бака Мара може да има?
Редакција електронске ревије Просветионик