Примери из праксе

Наташа Бугарчић рођена је 2.4.1978. у Крагујевцу. Запослена је као професор физичког и здравственог васпитања у Основној школи „Свети Сава“ у Топоници. За свој рад награђена је бројним освојеним медаљама на општинским и регионалним такмичењима. Води школу за одрасле чији је мото „Мотивација је оно што вас покреће. Навика је оно што вас одржава“. Ради и у Школици спорта са децом предшколског узраста. Наташа је пуна енергије. Похађа школу за кондиционог тренера. Током лета води ресторан на Шумаричком језеру.
ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРАКТИЧНОГ ЧАСА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА

Школа: 

ОШ „Младост“ Нови Београд

Наставни предмет:

Физичко и здравствено васпитање

Разред:

5/1

Датум реализације:

8.4.2022.године

Наставник

Наташа Бугарчић

.

ПОДАЦИ О ЧАСУ

 

Наставна тема

Рукомет

Наставна јединица

Штафетне игре са елементима рукомета

Редни број часа

 

Тип часа

Увежбавање

Циљ часа

Увежбавање и примена савладаних  елемената рукомета кроз штафетне игре.

Исходи

Ученик ће бити у стању да:

      примени једноставнe комплексе простих и општеприпремних вежби;

      користи основну терминологију вежбања;

      примени мере безбедности током вежбања;

      користи елементе рукомета у штафетним играма;

      учествује на такмичењима у штафетним играма;

      прихвати сопствену победу и пораз у складу са „ферплејом“;

      примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама;

      поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи;

      примењује здравствено хигијенске мере пре, у току и након вежбања;

      одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима у просторима за вежбање.

Облици рада

Фронтални, групни облик рада.

Наставне методе

Метода разговора, демонстрације, практичног вежбања.

Наставна средства

Рукометне лопте,чуњеви, обручи, импровизована платнена мета.

Место извођења наставе

Фискултурна сала

Међупредметне компетенције

Естетичка компетенција

Комуникација

Одговоран однос према здрављу

Сарадња

Међупредметно повезивање

Српски језик

      говори јасно поштујући књижевнојезичку норму.

Биологија

      идентификује елементе здравог начина живота и у односу на њих уме да процени сопствене животне навике и избегава ризична понашања.

Техника и технологија

      преузима одговорност за рад;

      показује иницијативу и јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха;

      активно учествује у раду пара или мале групе у складу са улогом и показује поштовање према сарадницима;

      пружа помоћ у раду другим ученицима;

      процењује остварен резултат и развија предлог унапређења.

Начин провере остварености исхода

Посматрање, праћење и процена:

      активности ученика при вежбању;

       примене елемената рукомета у штафетним играма;

      примене и поштовања правила тимске и спортске игре;

      прихватања  победе и пораза у складу са „ферплејом“;

      сарадње у групи. 

Самопроцена ученика у завршном делу часа.

Литература и додатни материјал за наставнике

Драгољуб Вишњић, Д.Јовановић, А.Милетић :Теорија и методика физичког васпитања, Београд, 2004.

Драгољуб Вишњић, Ивана Милановић,Снежана Радисављевић Јанић: Физичко 4

 

АКТИВНОСТИ

 

НАСТАВНИКА

 

УЧЕНИКА

 

Пре почетка часа

Проверити салу и свлачионице.

Проверити стање реквизита ( да ли су лопте напумпане, да ли су исправни сви потребни реквизити, број реквизита…)

 

Припремају се за час.

Уводни део (3-5) минута

Прати улазак ученика.

Организовано улазе у фискултурну салу.

Кратко представљање ученицима.

Слушају.

Јасно истиче циљ часа.

Објашњава правила и циљеве игре загревања  „Ловац на репиће“.

 

Опис игре:

Један крај импровизованих  репића убацити у задњу страну шортса, оставити други крај да виси као репић. Ученици се разбеже на знак наставника по фискултурниј сали са задатком  да прикупе појединачно што више репића. Уједно воде рачуна да њихови репићи не буду“ ишчупани“.

Слушају упутства за игру „Ловац на репиће“.

Играју игру „Ловац на репиће“.

Док траје игра изводе различите облике кретања: трче,скачу,изводе окрете…

 

Припремни део часа (трајање од 8- 10 минута)

Даје упутства и демонстрира комплекс вежби обликовања.

Даје упутства за кориговање, уколико неко од ученика неправилно изводи вежбе.

1. Почетни став спетни, руке у приручењу, прегибање у зглобу врата напред- назад, у једну и другу страну, кружење главом у лево и десно. Број понављања 8-10 пута у обе стране.

2.Почетни став  спетни, руке у приручењу, повлачење рамена напред и назад,   подизање рамена на горе, задржавање и нагло опуштање. Број понављања 8-10 пута у обе стране.

3.Почетни став спетни, руке у одручењу, кружење у зглобу шаке, кружење подлактицама (ка унутра, ка споља) и чеони кругови опруженим рукама. Број понављања 8-10 пута у обе стране.

4.Спетни став, десна рука је у узручењу, а лева је на боку Наизменични отклон телом у једну па у другу страну са зибом. Број понављања 8-10 пута у обе стране.

5.Шири раскорачни став,узручење. Наизменични претклон и заклон са зибом и дотицање врхова прстију и унутрашњег дела пете ногу у фази претклона. Број понављања 8-10 пута у обе стране.

6.Спетни положај,руке о бок.Кроз благи чучањ, кружење у зглобу колена ,на једну и на другу страну.Број понављања 8-10 пута у обе стране.

7.Раскорачни став, предручење.Чучњеви.Број понављања 10 пута.

8. Стојећи благо раскорачни положај. Кружење у скочном зглобу на обе стране. Број понављања 8-10 пута у обе стране.

9.Став спетни,скок згрчно. Број понављања 7-8 пута.

Слушају и прате упутства.

Изводе вежбе обликовања.

Уколико, неко од ученика, неправилно изводи вежбу, коригује извођење према упутствима наставника.

 

1.      Заузимају спетни став,прегибају зглоб врата, круже главом у лево и десно.

2.      Заузимају спетни став, повлаче раамена напред и назад, подижу рамена на горе, задржавају их и нагло опуштају.

3.      Заузимају став спетни,  круже  зглобом шаке, круже подлактицама (ка унутра, ка споља) и изводе чеоне кругове опруженим рукама.

4.      Заузимају спетни став, десна рука је у узручењу, а лева стављају на бок. Изводе наизменични отклон телом у једну па у другу страну са зибом.

5.      Заузимају шири раскорачни став,узручују.

Изводе наизменични претклон и заклон са зибом и дотичу врхове прстију и унутрашњи део пете ногу у фази претклона.

6.      Заузимају спетни став,руке о бокове.Изводе кружења у зглобовима колена,на једну и на другу срану.

7.      Заузимају раскорачни став, предручују. Изводе чучњеве.

8.      Стоје, заузимају благо раскорачни положај. Круже у скочном зглобу на обе стране.

9.      Заузимају спетни став,изводе скокове згрчно.4

 

Главни део часа ( 25 минута)

 

 

 

А

 

Даје упутства за поделу ученика у групе.

Формирају групе према упутствима наставника.

Поствља реквизите и даје упутства ученицима како да му у томе помогну.

Слушају упутства и помажу у постављању реквизита.

Даје упутства за извођење игре.

Демонстрира.

 

Опис игре:

Са стартних обележених позиција, на мој знак, први у колони води лопту десном руком до наредног чуња, спуста се у чучањ, додирује исти лоптом, пребацује  лопту у леву руку и наставља  вођење до следећег ученика који понавља исти задатак, одлази на зачеље колоне.

Ученици док чекају свој ред, све време врше кретање у ниском скипу.

 Игра траје док сви ученици не прођу задатак.

Прати и усмерава игру ученика.

Даје повратну информацију.

Слушају упутства.

Изводе игру (крећу са стартних позиција, воде лопту десном руком, спустају се у чучањ, додирују чуњ руком, пребацују лопту у леву руку, одлазе на зачеље колоне, врше кретање у ниском скипу).

Коригују своје извођење према упутствима наставника.

Даје упутства за извођење игре.

Демонстрира.

 

Опис игре:

Ученици воде лопту до чуња, окрећу се с’ лоптом око њега, јачом руком изводе додавање ученику који је сада први у колони и у пуном трку одлазе на зачеље колоне. Ученици док чекају свој ред трче у месту, забацујући потколеницу позади.

Игра траје док сви ученици не прођу задатак.

Прати и усмерава игру ученика.

Даје повратну информацију.

Слушају упутства.

Изводе игру (воде лопту до чуња, окрећу се с’ лоптом око њега, јачом руком изводе додавање ученику који је сада први у колони, у пуном трку одлазе на зачеље колоне,  трче у месту забацујући потколеницу позади.

Коригују своје извођење према упутствима наставника.

Даје упутства за увежбавање игре.

Демонстрира.

 

Опис игре:

По две групе ученика постављају се на центру терена, окренуте ка головима. На линији девет метара поставља три обруча (узимајући у обзир да има и леворуких ученика). Ученици воде лопту до обручева, узимајући лопту у руке, прелазе у три корака из обруча у обруч и из трокорака шутирају на гол. Ученици који чекају свој ред изводе задата кретања. Ученици док чекају свој ред,изводе бочно кретање два, три корака и савијају се да додирну под,у једну и у другу страну.

Прати и усмерава извођења ученика.

Даје повратну информацију.

Слушају упутства.

Изводе игру (постављају се на центар терена тако да буду окренути ка головима, воде лопту до обручева, узимају лопту у руке, пролазе из обруча у обруч у три корака, шутирају на гол, изводе задата кретања.

Коригују своје извођење према упутствима наставника.

Даје упутства за увежбавање  игре.

Демонстрира.

 

 

Опис игре:

Поново са истих почетних позиција, ученици воде лопту, изводе  скок шут из трокорака, на гол. Ученици који чекају свој ред изводе задата кретања. Ученици док чекају свој ред изводе суножне скокове у месту.

 

Прати и усмерава извођења ученика.

Даје повратну информацију.

Слушају упутства.

Изводе игру (постављају се на центар терена тако да буду окренути ка головима, воде лопту, изводе скок шут из трокорака, изводе задата кретања).

Коригују своје извођење према упутствима наставника.

Б

Даје упутства за увежбавање игре.

Демонстрира.

 

Опис игре:

На голове, уз помоћ ученика,  поставља платно са прорезаним круговима. Исте групе ређају се на линији седам метара, са једне и друге стране линије, изводе седмерце и такмиче се ко ће више пута погодити мету.

Прати и усмерава извођења ученика.

Даје повратну информацију.

Слушају упутства.

Помажу наставнику да постави платно.

Изводе игру (постављају се на 7 метара тако да буду окренути ка головима, изводе седмерце, погађају мету).

Коригују своје извођење према упутствима наставника.

Завршна фаза часа (трајање 5 минута)

Даје инструкције и демонстрира вежбе истезања.

Слушају инструкције, истежу се.

Усмерава разговор о реализованом часу.

Износе своја мишљења, аргументују их.

Организује одлазак ученика у свлачионицу.

Одлазак ученика са терена у свлачионицу.

ЕВАЛУАЦИЈА
(Рефлексија наставника на активности и час)
АКТИВНОСТИ
ЧАСА

1.      Да ли сам планирала адекватне активности ученика?

2.      Да ли је било одступања/потешкоћа приликом остваривања планираних активности, ако је било, зашто?

3.      Шта бих променила код неких активности?

 

1.      Шта је било посебно добро током овог часа за мене, као наставника , шта сам приметили код ученика?

2.      Како су ученици доживели час?

3.      Да ли је било тешкоћа приликом реализације часа? Како су ученици на њих реаговали?

4.      Да ли се реализација часа одвијала на начин који сам планирала? Ако је одговор НЕ, зашто?

4.      Да ли ми је адекватан начин провере остварености исхода?

5.      Када бих поново организовала овај час, шта бих  другачије урадила?