Примери из праксе

 ДНЕВНА ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВНИ ЧАС

Час у кући Ђуре Јакшића

Наставни предмет:

Српски језик и књижевност

Назив наставне јединице:

Говорна  култура:

Песме српских  романтичара, обрађене од 5. до 8. разреда

Тип часа:

Утврђивање, обнављање, настава на даљину

Циљ:

Обновити и утврдити стечена  знања о српским  романтичарским  песницима, њиховом животу и њиховим  делима, врстама лирских песама (родољубиве песме, поеме, љубавне песме и дескриптивне) и повезати песништво српских  романтичарских песника.

Исходи:

Ученик ће бити у стању да:
→ пронађе информације на интернету или библиотеци о                       романтичарским песницима;
→ наведе песника и обрађену песму;
→ својим речима објасни шта спаја романтичарске песнике;
→ издваја најважније податке из живота песника;
→ препознају врсте лирских песама и песме на основу стихова
→ повезује градиво из историје српског књижевног језика са               књижевним делом романтичара.

Планирани начини провере остварености исхода:

Провера се врши на основу:

– усменог одговарања ученика на питања у току  часа на google meet-у

-анализе остварености исхода  у 10. активности

-Гугл упитника за ученике

Средства и помагала:

Рачунар, Читанка за осми разред, збирка песама, лаптоп, видео запис о Ђури Јакшићу на Јутјубу и антологија песама.

Облици рада:

Фронтални

Методе рада:

Дијалошка, монолошка, демонстративна.

Корелација

Историја, утицај ослобађања нације од Турака на друштвени развој и романтизам као правац.

Географија, помињање градова у којима су српски романтичари остваривали свој рад и данас постојање кућа културних споменика у којима су живели, ,,културни“ и виртуелни обилазак српских градова.

Ликовна култура, Ђура Јакшић је био и сликар под утицајем Рембранта, а боје са сликарске палете преносио је у поезију.

Информатика, коришћење Гугл  учионице и Гугл мита, Јутјуба, интернета.

АКТИВНОСТИ

НАСТАВНИКА

НАСТАВНИКА

УЧЕНИКА

УЧЕНИКА

Снимам кућу, музеј, Ђуре Јакшића и галерију где су изложене реплике слика. Пола сата пре почетка часа постављам снимке ученицима у Гугл учионицу, јер су ученици већ обавештени да ће добити материјал који треба да погледају пре почетка часа.

Ученици се пријављају на Гугл учионицу  и гледају постављене снимке.

Успостављају контакт са наставником и осталим ученицима.

Питам ученике да ли могу да претпоставе на основу виђених снимака где се налазим.

На снову приказаног снимка  одређују  где сам, с обзиром на то да похађају школу у Лапову, и то за њих није лак задатак.

Најављујем наставну јединицу и наводим ученике да дођу до исхода предвиђених за данас.

Размишљају, договарају се и износе  мишљења.

Усмеравам разговор на   Вука Караџића и његов утицај на зачетак романтизма у српском песништву.

Слушају, размишљају и договарају се, а затим износе своја мишљења, образлажу и аргументују стиховима.

Разговарамо о Бранку Радичевићу и његовом  песништву.

Слушају, размишљају и договарају се, а затим износе своја мишљења , образлажу и аргументују  стиховима.  Говоре о делу песника и поеми ,,Ђачки растанак“.

Упознајем ученике са нашим гостом, професорком српског језика Сањом Живковић  која ради у библиотеци ,,Вук Караџић“ и која ће водити разговор са ученицима о Ђури Јакшићу, његовом делу и стваралаштву.

Постављају питања госту, износе своја мишљења у вези са Ђуриним песништвом, слушају анегдоте из песниковог живота и настанку песмама.  Говоре о песми ,,Вече“и ,,Отаџбина“.

Читам завршне стихове песме ,,Светли гробови“ и питам ученике о ком песнику и песми је реч.

Усмеравам дискусију.

Ученици погађају и говоре кратку песничку биографију, шта је написао и садржај песама (,,Светли гробови“ и Ђулићи“, неколико песама).

Кратко говорим о песништву Лазе Костића, јер се он обрађује у средњој школи и читам део песме  „Santa Maria de la Salute“.

Ученици слушају и постављају питања,  коментаришу одгледану  серију.

Постављам ученицима питања шта спаја све ове песнике и која је заједничка  поука  часа, у смислу да су сви романтичарски песници истицали утицај  идеала и предака на потомке.

Размишљају, договарају се, својим речима

исказују поуке, повезују песнике , истичу поуку часа и долазе до заједничке поуке.

Усмеравам разговор на оствареност исхода и постављамо циљеве за следећи период.

Износе своја мишљења ,  који су остварени исходи и постављају циљеве за наредни период.

Дајем домаћи задатак:

Осмислити  личну карту једног од песника и представити је у ручно направљеној књижици по избору ученика(оригами или друга техника). Додатно је украсити стиховима  и илустрацијама.

Слушају, постављају питања у вези са домаћим задатком.

Дајем Гугл упитник ученицима и наставницима  који су присуствовали  Гугл миту.

Попуњавају упитник. Упитник је у прилогу.

ЗАДАТАК  ЗА ДОМАЋИ РАД – ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ

Ученици су добили задатак да обнове своја знања о песницима Ђ. Јакшићу, Змају, Радичевићу и Вуку и да размисле шта их спаја. Такође, требало је да се више информишу о српским романтичарским песницима. Домаћи је дат недељу дана унапред. За завршни испит је важно градиво које је дато за домаћи задатак.

Били су заинтересовани.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ АКТИВНОСТИ :

Ученици су задовољни. Допала им се  синтеза песника (компаративна метода). Оквирна прича о сличностима и разликама песника који припадају истој епохи и њиховим песмама приближила им је градиво. Пажњу им је привукао и амбијент. Износили су ставове, слушали су једни друге, поштовали договорена правила. Износили су и податке до којих су сами дошли у вези  са песницима и песама.

ОКВИР ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ ЧАСА У ЦЕЛОСТИ:

Организовала сам час  у музеју кући „Ђуре Јакшића“ у сарадњи са колегиницом из Народне библиотеке „Вук Караџић“. Деци сам представила изглед куће и неке Ђурине слике што је мотивисало ученике да се активно укључе у рад.  С обзиром да се настава одвија на даљину, ученици активно учествују. Посебно им се допало повезивање градива из различитих предмета.

Јелена Томић је професорка српског језика, ради већ двадесет година као наставник. Радила је у ОШ ,,Вук Kараџић“ у Kрагујевцу, а потом у ОШ ,,Светозар Марковић“ у Лапову. Води драмску секцију и Читалачки клуб.
Ради са децом и луткарске представе.
Аутор je многих сценарија који су изведени на школским приредбама.
Мајка троје деце и ту љубав преноси и на децу у школи.

Уколико желите да видите како је овај час изгледао, можете отићи на Фајсбук страницу галерије „Ђура Јакшић“ преко овог линка