Препоручујемо…
Акредитовани програм стручног усавршавања

Међупредметне компетенције:

корелација у настави српског и енглеског језика

Каталошки број 843

Област: Српски језик и књижевност

Компетенција: К2 – компетенције за поучавање и учење

Приоритетна област: П3 – унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
Циљ: Унапредити квалитет наставе корелацијом два предмета; осмислити тематски дан; подићи ниво међупредметних компетенција наставника како би мотивисали ученике за активно усвајање знања.

На овом семинару детаљно ћете се упознати с концептом, улогом и значајем развоја међупредметних компетенција и оспособити се да их интегришете у наставни процес. Вежбаћете писање припреме за час која повезује исходе и наставне садржаје с конкретним активностима наставника и ученика. Тема ће бити корелација српског и енглеског језика, али ћете стечену вештину након семинара лако применити и на остале предмете првог и другог циклуса основног образовања.

Искористите прилику да стекнете нове увиде, учите из примера добре праксе и размените искуства с колегама.

До сада су овај семинар успешно реализовале:
 
Емина Јеремић Мићовић, мастер, Прва основна школа „краља Петра Другог”, Ужице; Весна Димитријевић, мастер, Основна школа „Вук Ст. Караџић”, Kрагујевац; Слађана Милошевић, мастер, Основна школа „Вук Ст. Караџић”, Kрагујевац; Зорица Поповић, професор разредне наставе, Основна школа „Мома Станојловић”, Крагујевац.
 

Више информација о овом семинару можете пронаћи на: