Препоручујемо…

Акредитовани програм стручног усавршавања
Развијање социјалних вештина у школи

Каталошки број 76
Област: Васпитни рад
Компетенција: К3 – компетенције за подршку развоју личности детета и ученика
Приоритетна област: П4 – Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања
Циљ: Стицање знања и умења за развијање социјалних вештина код ученика

Помозите ученицима да стекну кључне социјалне вештине, потребне за одржавање позитивних односа с вршњацима и одраслима. Развој социјалних вештина у школи редукује појаву различитих проблема у понашању – насилничко понашање, изостајање из школе, вршњачко насиље и остало, док унапређује школски успех ученика, здравље и укупну трајну добробит.
На овом семинару имаћете могућност да стекнете нова знања из области развијања социјалних компетенција код ученика; упознате савремене моделе и нове стратегије за развијање социјалних компетенција код ученика; овладате техникама успостављања позитивне интеракције са ученицима и начинима остваривања подстицајне социјалне климе у разреду. Увежбаћете конкретне кораке кроз које се уче и подучавају кључне социјалне вештине, а сазнаћете и како препознати и превазићи психолошке препреке у примени научених социјалних вештина код ученика.

Реализатори семинара:

Слободанка Гашић Павишић, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања; Маша Ђуришић, доктор дефектолошких наука, Основна школа „Веселин Маслеша”, Београд; Марко Батур, мастер дефектолог – специјални педагог, ШОСО „Јелена Варјашки”, Вршац; Јелена Гајић, мастер учитељ, Основна школа „Веселин Маслеша”, Београд.

Више информација о овом семинару можете пронаћи на: