Из живота школе

 

 

 

Суочавање са проблемима у инклузији

 

 

 

 

 

 

Ивана Секулић Мазић, по занимању професор енглеског језика и књижевности, ради у ОШ „Андра Савчић“ Ваљево и „Димитрије Туцовић“ Јабучје. Члан комисије у ЗУОВ-у, ангажована као оцењивач уџбеника, стручно лице за припрему стручне оцене квалитета уџбеника и давање стручног мишљења о квалитету рукописа уџбеника, додатних наставних средстава и дидактичких игровних активности, извршилац по основу уговора о допунском раду за потребе Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, члан је Еразмус програма.

Удата и мајка дечака Нестора.

Инклузија у образовању је представљена 1994. године као обећавајући нови образовни приступ на Светској конференцији о посебним образовним потребама у Саламанци. Доношењем Закона о основама система образовања и васпитања 2009. године (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 2009 ) Србија је обезбедила правни оквир инклузивном образовању и оно представља основу реформе образовања код нас. Законом су прописани једнако право и доступност образовања и васпитања за сву децу, без дискриминације и издвајања по било ком основу. Усвојена је развојна стратегија образовања која је реализовала потребу за образовном инклузијом, истраживања која су указала на проблеме у имплементацији индивидуалних потреба ученика, као и искуствима дугогодишњег периода пилотирања инклузивног образовања ученика из друштвено осетљивих група (Kovacevic Cerovic et al., 2014).

 

Ослањајући се на различите иновативне приступе који подразумевају истраживање, откривање и активно учествовање свих ученика у складу са њиховим индивидуалним могућностима, инклузивна настава заузима значајно место у дотадашњој доминантној традиционалној настави. Међутим, иако као важан сегмент у унапређењу наставног процеса у правцу поштовања инклузивних вредности који добијају на значају, још увек многа питања остају неразјашњена и недовољно истражена.

Питања која се разматрају непосредно код увођења инклузије код нас су: постоји ли отпор наставника према идеји школовања деце са сметњама и тешкоћама у развоју у редовној  школи (Stojanovic, 2011); каква је мотивација наставника за рад у инклузивној школи (Milenovic, 2012); да ли је школа спремна за примену инклузије (Kostovic i sar.,2011); да ли треба укључити децу са тежим сметњама у редовну школу (Solesa Grijak, 2012) и сл.

Један од проблема у праћењу напретка у имплементацији инклузивног образовања односи се на схватање инклузије (Armstrong et al, 2011). Много је различитих дефиниција и циљева инклузивног образовања што проблематизује истраживање образовне праксе, као и саму реализацију у настави. За потребе праћења инклузивног образовања су нам потребни резултати са различитих нивоа: од националног и наднационалног, регионалног и локалног, школског и ученичког, до вршњачких заједница. Конкретизација циља инклузивног образовања као и оствареност исхода су најбољи показатељи успешности имплементације инклузивног образовања као реформе која захтева флексибилност и комплексност у вишеструком приступу у наставном процесу. Веома је важно бавити се питањима о специфичним проблемима и потребом за подршку деци која припадају различитим друштвено маргинализованим групама. Анализа рада организације друштва у домену инклузије ромске деце у образовни систем указује на шири контекст система подршке овој деци. Проблеми који се код деце најчешће јављају су асоцијалност и неприступачност. Тежња сваког просветног радника је социјализација и адаптација деце. Сарадња са родитељима представља важну карику у решавању проблема. Вршњачком подршком се превазилази стидљивост и несигурност. Уз сву пажњу и посвећеност долази се до резултата у остварености исхода. Улога педагошког асистента у раду са ромском децом је веома значајна при адаптацији која има за циљ да се обезбеди укљученост детета у образовни систем-образовање за све! Код принципа, модела и стратегија пружања подршке у инклузивном образовању се прожима потреба за подршком деци са сензорним сметњама и деци са сметњама у интелектуалном развоју. Дидактичко-методичка средства, различити приступи у настави, као и вршњачка подршка су неопходни за превазилажење несигурности приликом адаптације и социјализације деце. Основна идеја инклузивног приступа у образовању се састоји у очекивању да ће овакав приступ имати позитивне ефекте на емоционални, социјални, когнитивни развој деце и ученика који припадају друштвено осетљивим групама. Основне смернице за унапређење инклузивног образовања указују на развој иновативних модела у инклузивној настави, развој интензивне школске културе, оснаживање родитеља и педагошког кадра за рад са децом која захтевају подршку, недостатак законских решења која прате конкретна питања везана за практичну реализацију инклузије у образовању, потреба за ангажовањем стручног кадра из области дефектологије, психологије и других стручних сарадника. Кроз анализу се могу издвојити и сложена питања примене инклузивне парадигме. Нерешени проблеми и ограничења у имплементацији инклузивног образовања корисни су због свог конструктивног усмеравања: неуспех треба схватити као изазов и подстицај за будући развој (Zgaga, 2019). Идеја да се изгради школски систем који испуњава идеале и намере инклузије је поступна и систематична. Када је реч о компетенцијама за инклузивно образовање, поставља се питање да ли је овој проблематици посвећено довољно пажње, с обзиром да су компетенције наставника и стручних сарадника препознате као кључни сегмент развоја и успеха у образовању. Стицање вештина потребних за рад су предвиђени у припремном програму (преддипломској едукацији) и они би требало да преузму водећу улогу у припреми наставника за рад са децом са тешкоћама у редовним васпитно-образовним установама. Истиче се потреба за извесним концепцијским и организационим променама које се на првом месту односе на смањивање јаза између теоријских и практичних сазнања која наставници добијају у току свог иницијалног образовања, а затим и повећање удела стручне праксе у студијским плановима и програмима. 

Наставницима највише недостају вештине из подручја преовладавања конкретних тешкоћа у инклузивној настави, препознавање специфичних сметњи у учењу, креирање индивидуалних образовних планова, компетенције за рад са децом из друштвено маргинализованих група. Неопходне су системске промене на плану инклузивног образовања, као и промовисање њихове улоге у савременом систему образовања деце са сметњама и тешкоћама у развоју. У Републици Србији постоје акредитовани програми стручног усавршавања који нуде могућност за развој приоритетних компетенција за инклузивно образовање и избор тих програма је препуштен самим школама или предшколским установама, као и наставницима појединцима. Сагледавањем имплементације инклузије која подразумева праћење и истраживање ефеката овог процеса на различитим нивоима, као што су образовно-васпитни процес или предшколска установа кроз истраживање своје праксе имају могућност да креирају позитивно окружење у школама и предшколским установама.