Из угла стручњака

Превенција вршњачког насиља кроз обраду лектире
„Дечаци Павлове улице”

У оквиру рада Тима за заштиту ученика од дискриминације, злостављања и занемаривања и поводом обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља, сваке године реализујемо едукативне радионице за ученике шестог разреда. Циљ нам је да повежемо наставне садржаје са свакодневним животом ученика. Обрада лектире „Дечаци Павлове улице” била нам је подстицај да кроз поступке књижевних ликова едукујемо ученике да препознају све врсте насиља, како да превентивно реагују кад се насиље деси и да постану свесни последица.

 

Радионица је осмишљена и реализује се у сарадњи са наставницом српског језика и књижевности Владенком Ковачевић кроз два школска часа. Ученици добију одређене инструкције за рад кроз увођење и активну примену модела „разговор о књизи”, са циљем да слободно изнесу утиске о личном доживљају романа.

 

У групном раду ученици анализирају ликове из романа – њихове особине, изглед и поступке кроз препознавање различитих улога јунака у делу – насилник, жртва и посматрач. Резултате групног рада ученици представљају на различите начине – записују особине ликова на на основу њихових поступака, илуструју и дају кратак
драмски приказ.

 

Са циљем да се радња романа повеже са свакодневним ситуацијама и искуствима ученика, сугерисали смо им да се групишу према личном сензибилитету и улози у којој су се препознали – насилник, жртва, активни или пасивни посматрач. У оквиру група ученици су размењивали искуства и представљали реалне ситуације које су блиске дешавањима из романа. Како би што боље разумели своје емоције, као и емоције и реаговања својих вршњака, подстицали смо их да препознају сваку од наведених улога и њихов значај у решавању инцидентних ситуација, ка циљу стварања сигурног и безбедног окружења.

 

Ученици су кроз рад у радионици схватили колико је значајно да се насиље препозна и пријави у циљу решавања конфликтних ситуација. На основу евалуације смо сазнали да ученицима прија овакав вид рада, да им помаже у развијању комуникацијских вештина, стварању климе прихватања и међусобног уважавања и поштовању различитости.

Горица Клисура, психолог
ОШ „Веселин Маслеша”, Београд

Горица Клисура, психолог, саветник у Гешталт терапији, педагошки саветник, запослена је у ОШ „Веселин Маслеша” у Београду. Кроз свој тридесетогодишњи рад истакла се као аутор и релизатор бројних предавања и радионица, како за ученике тако и за њихове родитеље и колеге. Похађала је велики број семинара, стручних скупова и трибина. Аутор је и реализатор одобреног програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитачаи стручних сарадника „Иновативнојачање компетенција наставника и стручних сарадника са циљем оснаживања предузетничких компетенција ученика” (2014/2015;2015/2016).